Skolavgifter 2022/2023

Skolavgifter 2022/2023

Årsavgifter för elever ordinarie skolundervisning läsåret 2022/2023:

Förskola(3-5 år): 6.110,00€ *

Årskurs F-5: 6.160,00€ *

Årskurs 6-9: 6.440,00€ *

Gymnasiet: 7.510,00€ *

Årsavgifter Kompletterande svenska elever läsåret 2022/2023:

Elever 6-8 år: 440,00€

Elever 9-12 år: 520,00€

Elever 13-18 år: 520,00€

Skolavgifter Gästelever 2022/2023:

Se sidan Gästelevavgifter 2022/2023

Övriga avgifter läsåret 2022/2023:

Medlemskap: 100,00€ per familj och år

Inskrivningsavgift : 500,00€ per familj (engångsavgift)

Förseningsavgift: 100,00€ per faktura.

Avbetalningsplan: 400,00€ per elev

Avgifter övriga tjänster:

Särskild prövning: 250,00€ per ämne

Tentamen på skolan: 150€ om tentan är under ordinarie skoltid

Tentamen på skolan: 250€ om tentan är utanför ordinarie skoltid

Banner hemsidan: 350€ per år.

Rabatter

Rabatt för behöriga elever i Åk F-5: 1.100,00€**

Rabatt för behöriga elever i Åk 6-9: 1.150,00€**

Rabatt för behöriga elever i Gymnasiet: 1.250,00€**

Rabatt på skolavgift 3e barnet: 25%

Rabatt på skolavgift 4e barnet: 50%

Övrig information

* I årsavgiften ingår skollunch och läromedel.

** Skolverket bedömer vilka elever som är behöriga till statsbidrag. Bidraget tillfaller utlandsskolan där eleven är registrerad. Skolan återbetalar rabatt för behöriga elever som fortfarande är registrerade på skolan när beslut erhållits från skolverket.

Årsavgiften faktureras som två terminsavgifter (hösttermin 50%, vårtermin 50%). Brytpunkten mellan höst och vårtermin är den 26 januari.

Avgiften för höstterminen skall vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för vårterminen skall vara betald senast den 15 december.

Om ingen betalning erhålls trots påminnelse avstängs elev.

Elever som erhåller interkommunal skolpeng faktureras mellanskillnaden mellan skolans elevavgifter och erhållen interkommunal skolpeng i de fall då den interkommunala skolpengen är lägre än skolans skolavgifter.

Medlem som inte skött sina betalningar i tid under tidigare läsår kommer inte att erbjudas avbetalningsplan i framtiden.

På föreningsstämman den 12 maj 2022 fastställdes ovanstående avgifter för läsåret 2022/2023.

Bankuppgifter

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM