Skolavgifter 2023/2024

Skolavgifter 2023/2024

Årsavgifter för elever ordinarie skolundervisning läsåret 2023/2024:

Förskola (3-5 år):         6.780 € *

Årskurs F-5:                6.790 € *

Årskurs 6-9:                7.180 € *

Gymnasiet:                  8.430 € *

Årsavgifter Kompletterande undervisning i svenska elever läsåret 2023/2024:

Elever 6-8 år:               470 €

Elever 9-12 år:             550 €

Elever 13-18 år:           550 €

Skolavgifter Gästelever 2023/2024:

Se sidan Gästelevavgifter 2023/2024

Övriga avgifter läsåret 2023/2024:

Medlemskap:              100 € per familj och år                   

Inskrivningsavgift :   1.000 € per familj (engångsavgift)

Förseningsavgift:        120 € per faktura     

Avbetalningsplan:     500 € per elev                     

Avgifter övriga tjänster:

Särskild prövning:        250 € per ämne

Tentamen på skolan:   150 € om tentan är under ordinarie skoltid

Tentamen på skolan:   250 € om tentan är utanför ordinarie skoltid

Rabatter

Rabatt för behöriga elever i åk F-5:  1.100 € **

Rabatt för behöriga elever i åk 6-9:  1.150 € **

Rabatt för behöriga elever i gymnasiet:  1.250 € **

Rabatt på skolavgift 3:e barnet: 25 % 

Rabatt på skolavgift 4:e barnet: 50 %

Övrig information

* I årsavgiften ingår skollunch och läromedel.

** Skolverket bedömer vilka elever som är behöriga till statsbidrag. Bidraget tillfaller utlandsskolan där eleven är registrerad.  Skolan återbetalar rabatt för behöriga elever som fortfarande är registrerade på skolan när beslut erhållits från svenska Skolverket. 

Årsavgiften faktureras som två terminsavgifter (hösttermin 50 %, vårtermin 50 %). Brytpunkten mellan höst- och vårtermin är den 25 januari.

Avgiften för höstterminen ska vara betald senast den 30 juni.

Avgiften för vårterminen ska vara betald senast den 15 december.

Om ingen betalning erhålls trots påminnelse avstängs eleven.

Elever som erhåller interkommunal skolpeng faktureras mellanskillnaden mellan skolans elevavgifter och erhållen interkommunal skolpeng i de fall då den interkommunala skolpengen är lägre än skolans skolavgifter.

Medlem som inte skött sina betalningar i tid under tidigare läsår kommer inte att erbjudas avbetalningsplan i framtiden.

På föreningsstämman den 4 maj 2023 fastställdes ovanstående avgifter för läsåret 2023/2024.

Bankuppgifter

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola                   

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM