Gymnasiet 

Allmänt

Gymnasiet har idag cirka 120 elever fördelade på fem klasser. Av dessa är en del gästelever från olika skolor i Sverige som vanligtvis stannar ett år.

Arbetslaget för gymnasiet består av 12 pedagoger alla med behörighet för undervisning på gymnasiet. 

Skoldagen startar kl 9:00 och slutar mellan 15:00 - 17:00. Mindre variationer kan förekomma av schematekniska skäl.

Godkända av Skolverket och Junta de Andalucía

Svenska Skolan Costa del Sol är godkända av Skolverket som svensk utlandsskola. Det är bara de skolor som Skolverket godkänt som har rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Skolan granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige, för att säkerställa att verksamhet är likvärdig och jämförbar med skolor i Sverige.

För de elever som endast går på skolan ett eller ett par år, säkerställer det en smidig övergång mellan utlandsskolan och svenska skolan i Sverige.

Skolan är en av endast fem svenska utlandsskolorna som har egen behörighet för att bedriva undervisning och ge betyg på gymnasienivå.

Svenska Skolan Costa del Sol är även godkända av Junta de Andalucia och skolan granskas av skolinspektionen i Málaga. De spanska myndigheterna kontrollerar den pedagogiska verksamheten med avseende på undervisningen i spanska och spansk samhällskunskap. Eftersom skolan är godkänd av Junta de Andalucia har skolan även rätt att utfärda spanska studentbetyg vid avslutad gymnasieutbildning.

Studieplan och pedagogik

Då skolan är godkänd av Skolverket följer undervisningen svensk läroplan, timplan och svenska kursplaner i möjligaste mån. 

Alla skolans gymnasister väljer spanska som modernt språk under tre år, samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM) i årskurs två. På skolans "HUMHUM-kurs" studerar eleverna spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I kursen ingår även ett reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser i Andalusien.

På skolans gymnasium erbjuds följande program och inriktningar:

Varje läsår erbjuder skolan mellan 60-80 platser på gymnasiet till gästelever från Sverige som får möjlighet att läsa ett år på vår skola. Läs mer om detta på sidan Gästelevprogrammet.

Finansiering av verksamheten

Svenska Skolan Costa del Sol är en privatskola i Spanien.

Verksamheten finansieras via skolavgifter och statsbidrag. Statsbidragen betalas av svenska staten för de elever som efter Skolverkets bedömning är behöriga till statsbidrag.

Vårdnadshavarna faktureras skolavgifter för varje termin. Storleken på skolavgifterna beror på vilken klass eleven går och om denne är behörig eller obehörig enligt Skolverkets bedömning.

Några svenska kommuner beviljar att skolpengen för eleven följer med till vår skola första läsåret, om eleven fortfarande är mantalsskriven i Sverige. 

För mer information om skolavgifter för läsåret 2022/2023 klicka här.