FAQ

Allmänt om Svenska Skolan

Hur bedrivs Svenska Skolan?
Svenska Skolan Costa del Sol drivs av en spansk icke vinstdrivande förening som heter Asociación Sueca de Enseñanza en la Costa del Sol, även kallad Svenska Skolföreningen på Costa del Sol. Föreningens medlemmar består i huvudsak av föräldrar till elever på skolan. 

Hur många elever och personal finns det på skolan?
Skolan har ca 320 elever fördelade på förskola, grundskola och gymnasium. Personalen består av ungefär 50 personer.

Vad kostar det att gå på Svenska Skolan?
Skolavgifterna beslutas av Skolföreningen i samband med beslut om budget. Det sker på föreningens vårstämma i maj varje år.  Avgifterna publiceras på skolans hemsida. 

Finns det en föräldraförening?
Skolans huvudman är en icke vinstdrivande förening, Asociación Sueca de Enseñanza en la Costa del Sol. Vårdnadshavare som betalat skolavgifter är medlemmar i föreningen. Föreningen fastställer budget för verksamhetsåret, skolavgifter samt val av förtroendevalda till de olika förtroendeposterna i föreningen. Föreningen arbetar inte operativt i verksamheten.

Skolan har även ett föräldraråd som tillsammans med skolledningen driver och debatterar operativa ärenden för att förbättra skolan och dess miljö.

Mina barn går i grundskolan. Är de garanterade plats på skolan då de har skolplikt?
Nej. Svenska Skolan Costa del Sol är en spansk privatskola och har inga skyldigheter att ta in elever med skolplikt. Vi är givetvis intresserade av att erbjuda plats till så många som möjligt, men vi har inga förpliktelser att ta emot nya elever.  Ansvaret för att säkra upp för att alla elever med skolplikt får en skolplats ligger på de offentliga spanska skolorna som drivs av Junta de Andalucía.

Kan jag söka in på skolan för en kortare tid, veckovis eller månadsvis?
Nej, skolan erbjuder bara plats på helårsbasis. Vi har sedan flera år många sökande och kö till de flesta årskurser. Därför har vi valt att endast erbjuda skolplats på helårsbasis.

Hur stora är klasserna i skolan?
I regel är klasserna mellan 15-20 elever i förskolan, lågstadiet och mellanstadiet. På högstadiet uppgår elevantalet per klass till mellan 20-25 elever och på gymnasiet mellan 20-30 elever.

Varför ska jag välja Svenska Skolan Costa del Sol framför andra utlandsskolor?
Givetvis väljer man i regel skola utifrån var man bor. Men om ni ännu inte har flyttat och möjligheterna att välja boplats fortfarande står öppna kan vi erbjuda följande:

Allmänt om studier och läsår

Är all undervisning på svenska?
Ja, all undervisning sker på svenska med ett undantag. Läser du spanska på den mest avancerade nivån sker undervisningen helt utifrån ett spanskt perspektiv.

Hur söker jag till Svenska Skolan Costa del Sol?
Ansökan görs med formulär "ANSÖKNINGSFORMULÄR till studier vid Svenska Skolan Costa del Sol (Fuengirola)"

Skolan rekommenderar att du först läser sidan Ansökan om skolplats på skolan innan du börjar fylla i formuläret.

Kan jag gå hela studietiden på Svenska Skolan?
Du kan studera från förskolan upp till och med gymnasiet på skolan. Du får svenska avgångsbetyg som du kan söka vidare på i det svenska skolsystemet efter avslutade studier på Svenska Skolan Costa del Sol.

Vilka gymnasieprogram finns?
Skolan erbjuder följande program:

Har Svenska Skolan samma läsårstider som svenska skolor i Sverige?
Nej skolan har inte samma läsårstider som svenska skolor. Av klimatmässiga skäl börjar höstterminen senare än i Sverige. Skolan börjar i månadsskiftet augusti/september vilket är senare än svenska skolor, men tidigare än de spanska skolorna. Detta är en kompromiss mellan att inte starta alltför tidigt på grund av värmen, men inte heller allt för sent, för att ligga i fas när de nationella proven ska genomföras samtidigt som i Sverige.

Skolan följer de spanska helgerna och högtidsdagarna, som skiljer sig från de svenska.

Skolan har inget höstlov då skolan startar höstterminen senare än skolor i Sverige.

Jullovet infaller normalt ungefär som i Sverige.

Vintersportlovet hålls veckan då den 28 februari infaller (regional helgdag i Andalusien).

Påsklovet hålls veckan då skärtorsdag och långfredag  (regional och nationell helgdag) infaller.

Skolan har 178 skoldagar som i Sverige.

Skolavslutningen är i regel veckan innan midsommar.


Kan jag få både spanska och svenska betyg när jag går i Svenska Skolan Costa del Sol?
Ja, det är möjligt att få både svenska grundskole- och gymnasiebetyg samt spanska betyg för ESO och Bachillerato. För att få de spanska betygen krävs dock att du har nått till den avancerade gruppen i spanska som läser spanska och spansk samhällsorientering motsvarande den som undervisas i spanska skolor.

Det finns även möjlighet att examinera sig enligt DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) på skolan. Detta diplom, som utfärdas av Instituto Cervantes, är internationellt gångbart och följer GERS, Gemensam Europeisk Referensram för Språk.

Går det att överföra skolpengen från den svenska hemkommun till Svenska Skolan Costa del Sol?
Det beror på. En del kommuner erbjuder att skolpengen överförs under det första skolåret om vårdnadshavarna är skatteskrivna i kommunen under det kalenderår då eleven börjar på skolan. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolpengen till utlandsskolorna. Vårdnadshavarna måste själva ta kontakt med kommunen i denna fråga. Om kommunen erbjuder skolpengen till utlandsskolan kommer skolan att fakturera kommunen enligt deras anvisningar. Normalt sett täcker den interkommunala skolpengen Svenska Skolans avgifter. I de fall då skolpengen inte täcker fullt ut för skolavgiften fakturerar skolan vårdnadshavarna för mellanskillnaden.

Inskrivningsavgiften täcks inte av skolpengen. Denna avgift tas alltid ut av vårdnadshavarna vid ansökan om plats på skolan.

Följer Svenska Skolan den svenska eller spanska läroplanen?
Skolan följer svensk läroplan och spansk skollag. Eftersom skolan befinner sig i Spanien är det i första hand den spanska skollagen för privatskolor och spansk lag i allmänhet som gäller. I regel står dessa inte i konflikt med den svenska läroplanen.

Som utlandsskola finns inga absoluta krav från svenska Skolverket på att vi ska kunna tillhandahålla allt som finns i den svenska läroplanen. 

Kan jag söka till gymnasium/universitet med betyg från Svenska Skolan Costa del Sol?
Ja. De betyg du får från Svenska Skolan Costa del Sol gäller precis som de från vilken svensk skola som helst i Sverige. Skolan rapporterar in betygen precis som alla andra svenska skolor.

Erbjuder ni kompletterande svenska?
Ja, skolan erbjuder kompletterande svenska på tre åldersnivåer, i mån av efterfrågan.

Finns det möjlighet att ansöka om statsbidrag?
Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för de familjer som är utskrivna från Sverige och uppfyller något av de krav som Skolverket definierat för vårdnadshavare till barn på svenska utlandsskolor. Statsbidraget tillfaller alltid skolan och inte den sökande. Skolan erbjuder en rabatt på skolavgiften för de elever som av Skolverket blir berättigade till statsbidrag.

Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och skolledning?
Styrelsen har, på uppdrag av föreningen, det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, den långsiktiga utvecklingen, ekonomi och organisation. Styrelsen tillsätter föreningschef och rektor, som har ett delat ledarskap och ansvar för skolans löpande verksamhet.

Styrelsens två huvudfunktioner är:

Styrelsen har rätt att besluta i alla frågor som inte specifikt ska beslutas av föreningsstämman. Ordförande och kassör tecknar firman för föreningen.

Styrelsen delegerar det operativa ansvaret för skolans drift till skolledningen enligt delegationsordning som beslutas av densamma.

Skolledningen består av föreningschef, rektor och directora técnica. Det delade ansvaret mellan de tre funktionerna kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Gästelevprogrammet

Vad innebär det att studera på gästelevprogrammet?
Skolans gästelevprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till skolans gästelevprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM). På  "HUMHUM-kursen" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I gästelevprogrammet ingår även skolans reseprogram som erbjuder ett antal dagsutflykter till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

Under året du studerar på Svenska Skolan Costa del Sol kommer du att bo i spansk värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla värdfamiljers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din tid på skolan. Skolan har en person speciellt anställd för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar.

Vem kan söka till gästelevprogrammet?
Gästelevprogrammet vänder sig i huvudsak till elever som ska börja andra året på gymnasiet och som går något av följande program:

För att trivas, ha kul och klara av studierna på skolan måste du vara stabil, självständig och klara av att bo hemifrån ett helt läsår. Du måste vara öppen för att vilja träffa nya vänner och lära dig spanska. Du bör även vara nyfiken och öppen för att saker och ting fungerar lite annorlunda än hemma. Är du dessutom lite äventyrslysten kommer du att ha ett mycket bra år på skolan. Vänskapen mellan gästeleverna och skolans övriga elever varar ofta livet ut!

Du är i första hand på skolan för att studera och kommer att läsa ca 850 poäng under året. Du har en utmärkt möjlighet att läsa och lära dig mycket spanska. Du får en egen individuell studieplan så att du får de kurser du behöver så långt detta är schemamässigt möjligt.

Vad kostar det att läsa på gästelevprogrammet?
Se skolans prislista för gästelvprogrammet!

Hur många platser har Svenska Skolan på gästelevprogrammet?
Antalet platser kan variera från år till år beroende på hur många bofasta elever som finns på skolan. Normalt erbjuds mellan 60 och 80 gästelevsplatser.

Kan Svenska Skolan ordna boende till gästelever?
Ja, skolan ordnar boende i spansk värdfamilj för alla gästelever. Det är ett krav att eleven bor i en av skolan godkänd värdfamilj. 

Skolköket

Vilken skolmat serveras på Svenska Skolan?
Skolan serverar skollunch till alla elever varje skoldag. 

Skolan följer de riktlinjer och regelverk som spanska "Ministerio de Sanidad y Consumo"  definierat och som kontrolleras av Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Deporte.

De spanska myndigheterna har mer långtgående krav på skolmenyer än vad som är fallet i Sverige. Därmed är skolan mer reglerade till vad som får serveras, hur ofta, hur maten tillagas och storlek på portioner, än vad svenska skolor i Sverige är. 

Inom ramen för vad det spanska regelverket definierar strävar vi efter att erbjuda en meny som överensstämmer med svenska matvanor.

Skolan serverar dagens rätt samt ett vegetariskt alternativ varje dag. 

Det är viktigt att alla som har allergier eller intoleranser och de som vill äta vegetariskt lämnar in blanketten "Ansökan om specialkost" i samband med skolstart.

Kan jag välja bort skolmaten då mitt barn normalt inte vill äta på skolan?
Nej, det är inte möjligt att välja bort att betala för skolmaten. Vi har inte implementerat något system för kontroll av vem som betalar för skolmaten och vem som inte gör det. Därför betalar alla för skolmaten. Givetvis tvingar vi ingen att äta om de inte önskar. 

Får eleven äta egen mat på skolan som tagits med hemifrån eller köpts på stan?
Nej, för att säkra skolmiljön för allergiframkallande livsmedel har skolan valt att förbjuda all mat som inte serveras av skolköket. 

Finns det cafeteria på Svenska Skolan?
Nej.

Ledighet

Är elever på Svenska Skolan lediga på svenska helgdagar?
Endast i de fall då de svenska och spanska helgdagarna sammanfaller.

Kan elever söka ledigt när det inte är lov?
Ledighet kan beviljas av rektor efter rekommendation från mentor och lärare. Speciell blankett finns för detta ändamål. Se blankett "Ledighetsansökan" som finns under fliken "Blanketter". 

Övrigt

Finns det kurser i spanska?
Ja, det finns eftermiddags- och sommarkurser i spanska för vuxna.

Finns det kurser i svenska?
Ja, det finns eftermiddagskurser i svenska för vuxna.

Kan jag göra DELE-examen på Svenska Skolan?
Ja, du kan göra DELE- examen på skolan. Tiderna för DELE-certifiering fastställs av Instituto Cervantes och är de samma över hela världen. Skolan informerar på hemsidan om de examenstillfällen då skolan deltar.

Finns det kompletterande svenska?
Ja, det finns kompletterande svenska för elever som går i spanska eller internationella skolor och som önskar uppnå akademisk svenska. Utbildningen vänder sig till elever som har svenska som ett levande språk i hemmet men som inte studerar vid en svensk skola. 

Finns det fritids före och/eller efter skolan?
Nej, skolan erbjuder inte detta.