Grundskolan

Allmänt

Grundskolan har cirka 150 elever fördelade på nio klasser.
Arbetslaget för grundskolan består av 14 pedagoger alla med behörighet för undervisning på respektive stadie.
Skoldagen startar kl 9:00 och slutar mellan 15:00 - 16:00. Mindre variationer kan förekomma av schematekniska skäl.

Godkända av Skolverket och Junta de Andalucía

Svenska Skolan Costa del Sol är godkända av Skolverket som svensk utlandsskola. Endast de skolor som är godkända av Skolverket har rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Skolan granskas av Skolinspektionen på samma sätt som skolor i Sverige för att säkerställa att verksamheten är likvärdig och jämförbar med skolor i Sverige.

För de elever som endast går på skolan ett eller ett par år, säkerställer det en smidig övergång mellan utlandsskolor och svenska skolor i Sverige.

Skolan är en av endast åtta svenska utlandsskolor som har egen behörighet för att bedriva undervisning och sätta betyg hela vägen upp till årskurs 9.

Svenska Skolan Costa del Sol är även godkända av Junta de Andalucia och skolan granskas av skolinspektionen i Málaga. De spanska myndigheterna kontrollerar den pedagogiska verksamheten avseende undervisning i spanska och spansk samhällskunskap. Då skolan är godkänd av Junta de Andalucia har skolan även rätt att utfärda spanska avgångsbetyg i årskurs 9.

Studieplan och pedagogik

Undervisningen följer svensk läroplan, svensk timplan och svenska kursplaner i möjligaste mån. Dessutom är vår kursplan utökad med undervisning i spanska i alla årskurser vilket är ett krav från Junta de Andalucia. På så sätt kan skolan uppfylla kraven både från svenska skolverket och spanska skolinspektionen.

De ämnen som finns för elever i grundskolan är svenska, matematik, engelska, spanska, SO, NO, musik, slöjd, bild, hemkunskap samt idrott. Skolan lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig av vår spanska omgivning, spanska språket, spanska högtider och kultur samt sevärdheter som är viktigt för oss som skola att förmedla. 

Skolan strävar efter att ha en tillgänglig och språkutvecklande undervisning för att nå alla elever.

Lärarna arbetar i arbetslag för att säkerställa samsyn, samarbete och flexibilitet. Skolan använder pedagogernas olika kunskap på bästa sätt och alla elever har en mentor.

För undervisningen i spanska slås årskurserna samman två och två och delas sedan in kunskapsmässigt i två eller tre grupper beroende på elevens förkunskaper i spanska.

Finansiering av verksamheten

Svenska Skolan Costa del Sol är en privatskola i Spanien.
Verksamheten finansieras av skolavgifter och statsbidrag. Statsbidragen betalas av svenska staten för de elever som efter Skolverkets bedömning är behöriga till statsbidrag.

Vårdnadshavarna faktureras skolavgifter för varje termin. Storleken på skolavgifterna beror på vilken klass eleven går och om eleven är behörig eller obehörig enligt Skolverkets bedömning.

Några svenska kommuner beviljar att skolpengen för eleven följer med till vår skola första läsåret, om eleven fortfarande är mantalsskriven i Sverige. 

För mer information om skolavgifter för läsåret 2022/2023 klicka här.