Elevhälsan

Elevhälsan

Skolan är organiserad i arbetslag med ca 6-8 lärare i varje arbetslag som följer utvecklingen för ca 60-80 elever. Varje elev har en egen mentor, vilken har till uppgift att engagera sig särskilt mycket i elevens sociala situation och studieresultat med stödjande samtal s.k. mentorssamtal varje vecka.

Mentorn genomför också utvecklingssamtal med föräldrar/målsman och eleven minst en gång per termin för att sätta upp nya mål. 

Varje elev har en egen Individuell utvecklings-/studieplan (IUP) som följer eleven vid skolbyte.

Om det föreligger särskilda svårigheter, så finns stödjande personal i vårt elevhälsoteam, EHT. På skolan finns en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi försöker anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov, men framför allt stärka elevens självförtroende och självtillit. 

Skolläkare är knuten till skolan och skolsköterska har mottagning under vissa tider två dagar i veckan. I händelse av olycksfall eller akut sjukdom svarar lärare i samråd med skolläkaren/skolsköterskan för att eleven kommer under vård. 

Vid behov av exempelvis psykolog, läkare eller talpedagog, bör det anordnas av vårdnadshavaren. 

Särskilt stöd

Vid antagning till skolan ska utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före anmälan bifogas. Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola ska detta anges i ansökan och ett utlåtande ska bifogas från undervisande lärare. Antagning av elev med särskilt stöd ska prövas av skolans rektor.  Denna prövning syftar till att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven fullvärdig utbildning. Skolan kan inte ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola. För antagna elever som uppvisar särskilda behov ska en pedagogisk utredning göras med hjälp av skolans resurser. Behövs en uppföljande psykologutredning arrangeras och betalas denna av målsman.

Med den pedagogiska utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med målsman ett åtgärdsprogram. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera kompensatoriska hjälpmedel, specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog eller personlig assistent. Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns vid skolan finansieras av vårdnadshavare.

Skolan vill att alla barn ska ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan vill hjälpa alla elever med särskilda behov men det finns gränser där skolan måste säga nej med tanke på omfattningen av elevens behov i relation till skolans resurser. Relevanta lagparagrafer. Skollagen 1 kap. 5§, 9§ - 3 kap. 3§, 6-12§.

Vi finns här för dig!

Du kan kontakta elevhälsan via telefon (+34) 952 475 076, e-post eller besöka oss.

Skolsköterska: Cathrine Andree

cathrine.andree@skolan.es

Mottagning: enligt överenskommelse

Kurator: Victoria Sundling

victoria.sundling@skolan.es

Mottagning: enligt överenskommelse

Specialpedagog och speciallärare: Jeanette Jiménez

jeanette.jimenez@skolan.es

Mottagning: enligt överenskommelse

Specialpedagog: Ingela Roos

ingela.roos@skolan.es

Mottagning: enligt överenskommelse

Studie- och yrkesvägledare: Lena Cygnel

lena.cygnel@skolan.es

Mottagning: enligt överenskommelse