Information till föräldrar

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol - El Colegio Sueco

På denna sida finns information till dig som är förälder som har barn på skolan eller funderar på att välja Svenska Skolan Costa del Sol för dina barn.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:   El Colegio Sueco, Avenida Acapulco 11,  296 40
Fuengirola                                                                                        

Postadress: Apartado 118,  296 40 Fuengirola,
Spanien                                                                                                     

Telefon:                 Administration (+34) 952 47 50 76  

Telefon :               Skolsköterska (+34) 952 46 44 79

Bank i Spanien: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola                   

Kontonummer:   0128 0796 19 0100502722        

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Verksamhetsområden

All undervisning på Svenska Skolan sker på svenska, med svenska läromedel och följer svenska styrdokument.

Du kan läsa om skolans olika verksamheter på följande sidor:

Skolan erbjuder även följande tjänster:

Komvux och högskola 

Vid skolan kan du efter gymnasiet både konkurrenskomplettera dina betyg och behörighetskomplettera om du saknar betyg i något ämne eller har fått ett underkänt betyg. 

Det finns även möjlighet att göra svenska högskoletentamina på skolan mot betalning för administration och skrivvakt.

Skolavgifter

Skolans avgifter beslutas av föreningen på ordinarie vårstämma.

Du som är medlem i föreningen betalar:

Årets avgifter finns på sidan: Skolavgifter 2023/2024

Du som är vårdnadshavare till gästelev betalar:

Årets avgifter finns på sidan: Gästelevavgifter 2023/2024

Skolans huvudman/ägandeform

Svenska Skolan startades 1969 och drivs sedan dess av en privat förening utan vinstintresse, Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol. Läs gärna mer om ägandeformen på sidan Förtroendevalda och skolledning.

Medlemskap i föreningen

Föreningens styrelse antar ordinarie medlemmar. En ordinarie medlem kan vara förälder, målsman eller laglig företrädare för elev antagen till skolan. Dock kan målsman för elev inte bli föreningsmedlem om denne själv, eller dess partner, är anställd på skolan. 

Medlemsavgift till föreningen faktureras i samband med terminsavgiften för elever på förskolan, grundskolan och gymnasiet.   

Stämmor

Enligt föreningens stadgar ska ordinarie stämmor hållas två gånger per år under november och maj. Motioner ska vara skolstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman.

Ledning och administration

Föreningschef:  Per Hvid-Hansen

Rektor:  Maria Eneqvist

Directora Técnica: Elvira Herrador Quero

Administration: Martina Rasmusson

Styrelsens ordförande: Nina Melander Centerblad

Behörighet

Skolverket betalar ut statsbidrag till skolan för de elever som de bedömer vara behöriga till statsbidrag. 

Skolverket har inför läsåret 2021/2022 ändrat sina rutiner för beslut om behöriga elever till utlandsskolorna. Beslut om behörighet av elever till utlandsskolorna kommer först att tillkännages i februari månad. De ändrade rutinerna har föranlett en ändring av skolavgifter och faktureringsrutiner för skolan. 

Från och med verksamhetsåret 2021/2022 kommer det endast att finnas en avgiftstabell för alla elever, motsvarande den tidigare tabellen för obehöriga elever. 

För de elever som av Skolverket bedöms som behöriga elever, kommer skolan att kreditera en rabatt. Denna rabatt kommer att göras som en återbetalning till de elever där skolan fått in full betalning för verksamhetsåret. För de elever som har avbetalningsplan, kommer rabatten att dras från kvarstående avbetalning.

För de elever som inte går på skolan under hela verksamhetsåret kommer ingen rabatt att erbjudas.

De bosatta elever som går hela verksamhetsåret (höst- och vårtermin) och som av Skolverket blir bedömda som behöriga krediteras en rabatt vars storlek beslutas av stämman.

Rabatten för behöriga elever beslutas av stämman i samband med skolavgifter.

Skolverkets regler och blanketter för behörighet finns under fliken Blanketter (Formularios).

Antagning

Läs lathunden om "Ansökan om skolplats".

Urvalsgrunderna finns på sidan: Urvalsgrunder

Studieintyg CSN

Skolan skickar varje år vid skolstart ett intyg på alla inskrivna gymnasieelever till CSN. Ansöker man om studiestöd behöver man alltså inte bifoga ett individuellt studieintyg, den informationen får CSN direkt från oss. 

Skolans profilering

Skolans profilering har sin utgångspunkt att skolan vill ta till vara de möjligheter det innebär att befinna sig i Spanien. Vi vill uppmärksamma  språk, kulturmönster, idrott, klimat m.m. Alla elever från och med förskolan får undervisning i spanska vid minst två till tre tillfällen per vecka, vilken bedrivs i små grupper indelade efter elevernas kunskapsnivå. 

Skolan är auktoriserad av det spanska skolväsendet att bedriva undervisning i preescolar, primaria, secundaria och bachillerato, vilket innebär att de elever som parallellt vill komplettera sin svenska utbildning på grundskole- och gymnasienivå med ett antal extra veckotimmar i spanska. Dessa elever läser för en spanskutbildad lärare spansk litteratur, samhällskunskap, geografi och historia, samt får fördjupade spanska språkstudier. Timplanerna för dessa elever är därför jämkade enligt styrelsebeslut och kan bedrivas utanför ordinarie schema.

Läsårstider

Skolans läsårstider finns på sidan: Läsårstider 2023/2024. 

Läsåret omfattar 178 dagar.  Skolan har jullov, sportlov och påsklov men inte alltid höstlov. Skolan är stängd under de spanska nationella, regionala och lokala helgdagarna under året. Vi vill uppmärksamma att Annandag påsk, Kristi Himmelsfärd och Pingst inte är helgdagar i Spanien.

Undervisningen pågår som regel måndag-fredag kl. 9.00 – 15.00 för förskolan och årskurserna F-5.  Viss undervisning på högstadiet och gymnasiet kan vara förlagd till annan tid (15:00 - 17:00). 

Skolförsäkring

Under hela skoldagen, på alla aktiviteter i skolans regi är alla elever olycksfallsförsäkrade, liksom på direkt väg till eller från skolan. Det sistnämnda gäller inte på moped.

Om elev lämnar skolområdet under skoltid utan lärare gäller ej försäkringen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven är försäkrad för tiden utanför skolan.

Skollunch

Skolan har ett eget kök med två kockar som tillagar en näringsriktig skollunch. Skollunchen ingår i skolavgiften. 

Fritidsaktiviteter

Efter ordinarie skoltid ordnas i regel ett flertal aktiviteter för alla skandinaviska elever och vuxna. Det kan gälla motionsgympa, innebandy, capoiera, bordtennis och musik i form av körsång m.m. Skolan erbjuder ett stort antal kurser i spanska och svenska för vuxna.

Aktiviteterna kan variera från år till år.

Ledighet

För enskilda angelägenheter kan klassföreståndare bevilja upp till tre dagars ledighet per termin.

Endast rektor kan bevilja ytterligare ledighet och gör det under förutsättning att det inte försvårar studierna för eleverna. 

Blankett för ledighetsansökan finns på sidan: Blanketter (Formularios)

Friluftsdagar

Vi anordnar ett antal friluftsdagar per läsår. Friluftsdagarna är obligatoriska för eleverna och betygsgrundande. Dessa dagar är ibland förknippad med en mindre extra kostnad men ett gratis alternativ finns alltid.

Elevhälsan

För mer information se sidan Elevhälsa

Särskilt stöd

För mer information se sidan Elevhälsa