Information till föräldrar

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”

Välkommen till Svenska Skolan Costa del Sol - El Colegio Sueco.

På denna sidan har samlad information till dig som är förälder på skolan eller funderar på att välja Svenska Skolan Costa del Sol för dina barn.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: El Colegio Sueco, Avenida Acapulco 11, 296 40 Fuengirola, Spanien

Postadress: Apartado 118, 296 40 Fuengirola, Spanien

Telefon: Expedition (+34) 952 47 50 76

Telefon : Skolsköterska (+34) 952 46 44 79

Bank i Spanien: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

Kontonummer: 0128 0796 19 0100502722

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Verksamhetsområden

All undervisning på Svenska Skolan sker på svenska, med svenska läromedel och följer svenska styrdokument.

Du kan läsa om skolans olika verksamheter på följande sidor:

Skolan erbjuder även följande tjänster:

Komvux och högskola

Vid skolan kan du efter gymnasiet både konkurrenskomplettera dina betyg och behörighetskomplettera om du saknar betyg i något ämne eller har fått ett underkänt betyg.

Sedan ett par år har man även möjlighet att göra svenska högskoletentamina på skolan mot betalning för administration och skrivvakt.

DELE

Samarbete mellan Svenska Skolan och Universitetet i Malaga: Svenska Skolan i Fuengirola och Centro Internacional de Español vid Málaga-universitetet (CIE-UMA) har startat ett samarbete som ger eleverna möjlighet att göra den spanska DELE-examen på skolan. Läs om CIE-UMA

Skolavgifter

Skolans avgifter beslutas av föreningen under ordinarie vårstämma.

Du som är medlem i föreningen betalar:

  • En inskrivningsavgift per familj. Engångsavgift.

  • En medlemsavgift per familj, årligen.

  • Skolavgift per elev och år. Denna kan delas upp i två lika stora terminsavgifter.

Årets avgifter finns på sidan: Skolavgifter 2022/2023

Du som är vårdnadshavare till gästelev betalar:

  • En inskrivningsavgift per familj. Engångsavgift.

  • Mellanskillnaden mellan Riksprislistan och den skolpeng som din hemkommun erbjuder.

  • Betalar värdfamiljerna för kost och logi.

Årets avgifter finns på sidan: Gästelevavgifter 2022/2023

Skolans huvudman / Ägandeform

Svenska Skolan startades 1969 och drivs sedan starten av en privat förening utan vinstintressen, Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol. Du kan läsa mer om ägandeformen: Föreningen och förtroendevalda.

Medlemskap i föreningen

Föreningens styrelse antar ordinarie medlemmar. En ordinarie medlem kan vara förälder, målsman eller laglig företrädare för elev antagen till skolan. Dock kan målsman för elev inte bli föreningsmedlem om denne själv, eller dess partner, är anställd på skolan.

Medlemsavgift till föreningen faktureras i samband med terminsavgiften för elever på förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Stämmor

Enligt föreningens stadgar skall ordinarie stämmor hållas två gånger per år under november och maj. Motioner skall vara skolstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman.

Ledning och administration

Föreningschef: Per Hvid-Hansen

Rektor: Maria Eneqvist

Directora Técnica: Elvira Herrador Quero

Administration: Martina Rasmusson

Skolstyrelsens ordförande: Nina Melander Centerblad

Behörighet

Skolverket betalar ut statsbidrag till skolan för de elever som de bedömer vara behöriga till statsbidrag.

Skolverket har inför läsåret 2021/2022 ändrat sina rutiner för beslut om behöriga elever till utlandsskolorna. Beslut om behörighet av elever till utlandsskolorna kommer först att tillkännages i februari månad. De ändrade rutinerna har föranlett en ändring av skolavgifter och faktureringsrutiner för skolan.

Från och med verksamhetsåret 2021/2022 kommer det endast att finnas en avgiftstabell för alla elever, motsvarande den tidigare tabellen för obehöriga elever.

För de elever som av Skolverket bedöms som behöriga elever, kommer skolan att kreditera en rabatt. Denna rabatt kommer att göras som en återbetalning till de elever där skolan fått in full betalning för verksamhetsåret. För de elever som har avbetalningsplan, kommer rabatten att dras från kvarstående avbetalning.

För de elever som inte går på skolan under hela verksamhetsåret kommer ingen rabatt att erbjudas.

De bosatta elever som går hela verksamhetsåret (höst- och vårtermin) och som av Skolverket blir bedömda som behöriga krediteras en rabatt vars storlek beslutas av stämman.

Rabatten för behöriga elever beslutas av stämman i samband med skolavgifter.

Skolverkets regler och blanketter för behörighet kan du hitta under fliken Blanketter (Formularios).

Antagning

Läs lathunden om "Ansökan om skolplats".

Urvalsgrunderna kan du läsa om på sidan: Urvalsgrunder

Studieintyg CSN

Skolan skickar varje år vid skolstart ett intyg på alla inskrivna gymnasieelever till CSN. Ansöker man om studiestöd behöver man alltså inte bifoga ett individuellt studieintyg, den informationen får CSN direkt från oss.

Skolans profilering

Skolans profilering har sin utgångspunkt att skolan vill ta till vara de möjligheter det innebär att befinna sig i Spanien. Vi vill uppmärksamma språk, kulturmönster, idrott, klimat m.m. Alla elever från och med förskolan får undervisning i spanska vid minst två till tre tillfällen per vecka, vilken bedrivs i små grupper indelade efter elevernas kunskapsnivå.

Skolan är auktoriserad av det spanska skolväsendet att bedriva undervisning i preescolar, primaria, secundaria och bachillerato, vilket innebär att de elever som parallellt vill komplettera sin svenska utbildning på grundskole- och gymnasienivå med ett antal extra veckotimmar i spanska. Dessa elever läser för en spanskutbildad lärare spansk litteratur, samhällskunskap, geografi och historia, samt får fördjupade spanska språkstudier. Timplanerna för dessa elever är därför jämkade enligt styrelsebeslut och kan bedrivas utanför ordinarie schema.

Läsårstider

Skolans läsårstider hittar du på sidan: Läsårstider 2022/2023.

Läsåret omfattar 178 dagar. Skolan har jullov, sportlov och påsklov men inte alltid höstlov. Skolan är stängd under de spanska nationella, regionala och lokala helgdagarna under året. Vi vill uppmärksamma att Annandag påsk, Kristi Himmelsfärd och Pingst inte är helgdagar i Spanien.

Undervisningen pågår som regel måndag-fredag kl. 9.00 – 15.00 för förskolan och årskurserna F-5. Viss undervisning på högstadiet och gymnasiet kan vara förlagd till annan tid (15:00 - 17:00). Under COVID-19- pandemin har vi olika start- och sluttider för varje klass för att undvika onödig trängsel i gemensamma Vissa lov under hösten anpassas till spanska helgdagar.

Skolförsäkring

Under hela skoldagen, på alla aktiviteter i skolans regi är alla elever olycksfallsförsäkrade, liksom på direkt väg till eller från skolan. Det sistnämnda gäller inte på moped.

Om elev lämnar skolområdet under skoltid utan lärare gäller ej försäkringen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven är försäkrad för tiden utanför skolan.

Skollunch

Skolan har ett eget kök med två kockar som tillagar en näringsriktig skollunch. Kostnaden för lunch ingår i skolavgiften.

Fritidsaktiviteter

Efter ordinarie skoltid ordnas i regel ett flertal aktiviteter för alla skandinaviska elever och vuxna. Det kan gälla motionsgympa, innebandy, capoiera, bordtennis och musik i form av körsång, m.m. Skolan erbjuder ett stort antal kurser i spanska och svenska för vuxna.

Aktiviteterna kan variera från år till år.

Ledighet

För enskilda angelägenheter kan klassföreståndare bevilja upp till tre dagars ledighet per termin.

Endast rektor kan bevilja ytterligare ledighet och gör det under förutsättning att det inte försvårar studierna för eleverna.

Blankett för ledighetsansökan kan du hitta på sidan: Blanketter (Formularios)

Friluftsdagar

Vi anordnar ett antal friluftsdagar per läsår. Friluftsdagarna är obligatoriska för eleverna och betygsgrundande. Dessa dagar är ibland förknippad med en mindre extra kostnad men ett gratis alternativ finns alltid.

Elevhälsan

Skolan är organiserad i arbetslag med ett ca 6-8 lärare i varje arbetslag som följer utvecklingen för ca 60-80 elever. Varje elev har en egen mentor, vilken har till uppgift att engagera sig särskilt mycket i elevens sociala situation och studieresultat med stödjande samtal s.k. mentorssamtal varje vecka.

Mentorn genomför också utvecklingssamtalen med föräldrar/målsman och eleven minst en gång per termin för att sätta upp nya mål.

Varje elev har en egen Individuell utvecklings/studieplan (IUP) som följer eleven vid skolbyte.

Om det föreligger särskilda svårigheter, så finns stödjande personal i vårt elevhälsosteam, EHT. På skolan finns en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi försöker anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov, men framför allt stärka elevens självförtroende och självtillit. Vid behov anlitas till exempel psykolog, läkare eller talpedagog.

Skolläkare är knuten till skolan och skolsköterska har mottagning under vissa tider två dagar i veckan. I händelse av olycksfall eller akut sjukdom svarar lärare i samråd med skolläkaren/skolsköterskan för att eleven kommer under vård. Kurator finns på skolan vissa dagar i veckan.

Särskilt stöd

Vid antagning till skolan ska utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före anmälan bifogas. Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola ska detta anges i ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare. Antagning av elev med särskilt stöd ska prövas av skolans rektor. Denna prövning syftar till att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven fullvärdig utbildning. Skolan kan inte ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola. För antagna elever som uppvisar särskilda behov ska en pedagogisk utredning göras med hjälp av skolans resurser. Behövs en uppföljande psykologutredning arrangeras och betalas denna av målsman.

Med den pedagogiska utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med målsman ett åtgärdsprogram. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera speciella hjälpmedel specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog eller personlig assistent. Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns vid skolan finansieras av målsman.

Skolan vill att alla barn ska ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan vill hjälpa alla elever med särskilda behov men det finns gränser där skolan måste säga nej med tanke på omfattningen av elevens behov i relation till skolans resurser. Relevanta lagparagrafer. Skollagen 1 kap. 5§, 9§ - 3 kap. 3§, 6-12§.