Pedagogik och Arbetssätt 

Integration

Ett av de viktigaste målen för Svenska Skolan Costa del Sol är att närma två kulturer till varandra, den svenska och den spanska, och ge en sann bild av våra båda kulturer.

Kulturen måste vara en del av undervisningen. Läraren måste behärska de kulturyttringar elever möter i texter och vardag och kunna ge så mycket information som möjligt för att undvika missförstånd. 

Kulturkurserna är en unik möjlighet för elever att lära sig spanska och samtidigt få öva språket i autentiska situationer. Eleven får kontakt med olika yrkeskategorier t.ex. politiker, polis, författare, tjurfäktare, dansare och blir genom dessa bekant med tankar, levnadssätt, seder och bruk i Spanien.

Kurserna erbjuder också ett omfattande program i form av sociala aktiviteter, studiebesök och utflykter till platser av kulturellt intresse t.ex. Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada, Ronda, Madrid, Toledo och Alcalá de Henares.

Ett annat syfte är att främja utbyte med skolor i andra länder exempelvis Argentina. Dessa utbyten är ett viktigt komplement till elevens utbildning.

Undervisning i spanska

Svenska Skolan Costa del Sol är godkänd av det spanska utbildningsministeriet. Det betyder att alla elever är förpliktigade att läsa spanska samtidigt som de följer den svenska läroplanen. 

De måste läsa spanska på alla stadier: Enseñanza Primaria (EP) från 6 till 12 år; Educación Secundaria Obligatoria (ESO) från 12 till 16 år; Bachillerato från 16 till 18 år.

Enligt ett beslut som tagits av utbildningsministeriet, publicerat i Boletín Oficial del Estado (BOE) den 8 maj 1996, har alla elever som följer godkända utländska utbildningssystem i Spanien rätt att börja gå i den spanska grundskolan, d.v.s. Enseñanza Primaria (EP) och Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

De svenska betygen är direkt överförbara till det spanska systemet och eleverna placeras direkt i sin åldersgrupp inom den spanska grundskolan. Det här är möjligt under förutsättning att eleven har tillräckliga språkkunskaper för att kunna följa det vanliga arbetet vid en spansk skola.

Den utbildning vid Svenska Skolan som ger den här rätten kallas Sección Española, och lärarna som undervisar här måste ha spansk lärarexamen. Alla elever, oberoende av nationalitet, kan därmed få samma examen som i en spansk skola.

De elever som inte har tillräckliga spanskkunskaper för att kunna följa de här lektionerna som ger en spansk examen, studerar spanska som språk i grupper enligt deras kunskapsnivå och ålder med målet att så snart som möjligt gå över till Sección Española. Relationen mellan de olika nivåerna i det spanska och det svenska skolsystemet är:

Spanskt system        Ålder              Svenskt system                    Ålder

Educación Infantil                            Förskola

1 º EP .                            6 år           1:a klass grundskolan              7 år

2 º EP                              7 år           2:a klass grundskolan              8 år

3 º EP                              8 år           3:e klass grundskolan              9 år

4 º EP                              9 år           4:e klass grundskolan            10 år

5 º EP                            10 år           5:e klass grundskolan            11 år

6 º EP                            11 år           6:e klass grundskolan            12 år

1 º ESO                         12 år           7:e klass grundskolan            13 år

2 º ESO                         13 år           8:e klass grundskolan            14 år

3 º ESO                         14 år           9:e klass grundskolan            15 år

4 º ESO                         15 år           Gymnasiet I                            16 år

1 º Bachillerato             16 år           Gymnasiet II                           17 år

2 º Bachillerato             17 år           Gymnasiet III                          18 år

Barnen på Svenska Skolan börjar läsa spanska på förskolan (4-5 år). I den åldern lär sig barnen ett annat språk mycket fort, och man kan säga att deras ordförråd utvecklar sig med häpnadsväckande hastighet. 

Det är viktigt att barnen så fort som möjligt går över till att följa det spanska skolsystemet inom Educación Infantil och Educación Primaria. De spanska lärarna inom Sección Española pratar alltid spanska med barnen, och erfarenheten visar att de snabbt lär sig vilket språk de ska använda med olika lärare.

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) börjar när barnen är 12 år och slutar vanligtvis när de är 16 år.

Vi som utbildar eleverna måste göra allt för att eleverna så fort som möjligt börjar läsa spanska i Sección Española så att de får den spanska examen Graduado en Educación Secundaria. Den ger rätt att söka till andra utbildningar i den spanskspråkiga världen. Den examen krävs även för ett stort antal arbeten.

Bachillerato är det sista steget i Educación Secundaria. Det är frivilligt och är på två läsår. På det stadiet inriktar sig eleverna på att förbättra sitt språk, litteratur, spansk historia och kultur. Elevernas muntliga och skriftliga förmåga stärks och särskild vikt läggs vid avancerad grammatik. När eleverna klarar de i kursplanen ingående delarna får de examen Título de Bachiller, som ger förutsättningar för tillträde till:

Det är viktigt för den personliga utvecklingen hos de elever som bor i Spanien att de behärskar språket. Det underlättar integrationen i det land de lever i.

Individuell Utvecklingsplan IUP

Ett viktigt verktyg för individualisering är IUP (individuell utvecklingsplan), dvs en dokumentation av vad eleverna har lärt sig, lär sig och kommer att lära sig framåt i tiden.

Detta är speciellt viktigt på skolan då vi ofta tar emot elever från andra skolor och lika ofta lämnar ifrån oss elever. IUP är naturligtvis individuell för varje elev och ett verktyg som alla elever i grundskolan har. Det ger oss och eleverna en röd tråd genom skolgången och är en nödvändig dokumentation för eleven då det är dags att byta skolform eller skola.

Skolmat

På skolan är det viktigt att både elever och personal äter lunch tillsammans. Det är givetvis också viktigt att maten är både god och rätt sammansatt så att den passar alla.

Vi serverar även gluten, allergi och vegetariskt anpassad mat. Vi har ett eget skolkök och skolmatsal där skollunchen serveras varje dag.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet, EHT, består av rektor, kurator, sjuksköterska, specialpedagog, speciallärare samt SYV.  Tillsammans med skolans pedagoger samverkar de för att synliggöra lärmiljön så att den blir tillgänglig för alla elever på skolan.