Förskolan

Allmänt

Förskolan har cirka 20 elever i åldrarna tre till fem år och alla eleverna delar på ett klassrum. 

Arbetslaget för förskolan består av 2 personer.

Skoldagen startar kl 9:00 och slutar 15:00. Mindre variationer kan förekomma av schematekniska skäl.

Godkända av Junta de Andalucia

Svenska Skolan Costa del Sol är även godkända av Junta de Andalucia och vi granskas av skolinspektionen i Málaga. De spanska myndigheterna kontrollerar den pedagogiska verksamheten.

Studieplan och pedagogik

Förskolan tar emot barn i åldrarna tre till fem år.

Arbetet baseras på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik med leken och nyfikenheten som grund. Barnen vistas också mycket utomhus.

Förskolan arbetar pedagogiskt med olika teman. Barnen tillsammans med pedagogerna är utomhus långa stunder varje dag. Varje vecka anordnas mindre utflykter i närområdet till stranden och olika lekparker.

Arbetet på förskolan består av många praktiska moment såsom bakning, målning, rörelse eller pyssel. Men även moment som musik, språkträning (svenska och spanska) och en mängd andra saker. Genom lek lär sig barnen mycket samtidigt som de får träna socialt samspel, turtagning, språk, fin- och grovmotorik.

Finansiering av verksamheten

Svenska Skolan på Costa del Sol är en privatskola i Spanien. Förskolan erhåller inga statsbidrag. Verksamheten finansieras av skolavgifter som faktureras respektive vårdnadshavare varje termin. 

För mer information om skolavgifter för läsåret 2022/2023 klicka här.